Offerte aanvragen
Offerte aanvragen

Gebruiksvoorwaarden

Alle informatie op deze site mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Het gebruik van de website keukentabletten.be betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van keukentabletten.be en haar informatieleveranciers en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van keukentabletten.be en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van keukentabletten.be. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Aansprakelijheid

Keukentabletten.be en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van verwante informatiediensten.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Keukentabletten.be en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Keukentabletten.be is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien keukentabletten.be gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat keukentabletten.be een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en keukentabletten.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Privacyregeling

Toepassingsgebied

Deze regeling is van toepassing op de keukentabletten.be website en op alle Internet-initiatieven van keukentabletten.be.

Inzamelen van informatie

Bij registratie en acties

Keukentabletten.be verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door keukentabletten.be voor marketingdoeleinden. Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij dit schriftelijk aanduiden.

Bij gebruik van bepaalde diensten

Keukentabletten.be bewaart ook informatie in haar databanken die noodzakelijk is om bepaalde, unieke diensten zoals het online portefeuillebeheer aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Zo is online portefeuille-opvolging maar mogelijk voor zover u de informatie invoert in onze databanken. Verder kan deze informatie gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om u verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

In log-files

Tenslotte wordt er informatie verzameld in log-files. Keukentabletten.be kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van keukentabletten.be nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.

Recht op inzage en correctie

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Gebruik van cookies

Keukentabletten.be maakt gebruik van 'cookies', kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van keukentabletten.be garanderen.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

Keukentabletten.be behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail.

Web design by Vector BROSS